B.Sc במדעי הסביבה

ליהנות מהסביבה זה קל. להתמודד עם אתגרי שמירת הסביבה.. את זה כבר צריך ללמוד. תוכנית החוג למדעי הסביבה בתל-חי כוללת חקירה של המערכות הסביבתיות על כל היבטיהן: הכלכליים, הקהילתיים, הכימיים-פיזיקליים-ביולוגיים והניהוליים. הודות לכך הצליחו בוגרי החוג הרבים להשתלב בהצלחה במגוון תחומים וענפים. ממחקר סביבתי מתקדם בארץ ובחו"ל, דרך תפקידים משמעותיים ברשויות מקומיות ובגופים ציבוריים. וכן בחברות פרטיות בפיתוח פתרונות לטיפול ומחזור מים, באנרגיה חלופית, ובמגוון בעיות סביבתיות. רוצה גם? כל מה שצריך זה להירשם עכשיו ולהבטיח את מקומך!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.