הכשרת מנהלים בקהילה

תכנית להכשרת מנהלים בקהילה ולפיתוח מנהיגות במרחב הכפרי

בדומה לתהליכים המתרחשים במדינות מערביות רבות, החברה הישראלית עוברת בעשורים האחרונים תהליך עמוק של שינויים חברתיים, ובעקבותיהם שינויי מדיניות בתחומי החינוך והשירותים החברתיים. צמצום השירותים הממשלתיים בתחומים אלו, לצד תהליכים דמוגרפיים וכלכליים מואצים מסכנים את חוסנה ויכולת עמידתה של הפריפריה הכפרית בתמורות הזמן.

במציאות זו עולה הצורך לחזק את הפריפריה הכפרית בדרך של בניית קהילות כפריות, תוך הדגשת חשיבות הטיפוח של הון אנושי וחברתי בישובים השונים בכלל ובקהילות הפריפריה בפרט. כדי לממש את ההצהרה החברתית המגולמת בשימת דגש על בניית הקהילות הכפריות, יש להדריך כראוי בעלי תפקידים שיוכלו לקחת משימה זו על עצמם. התכנית שנבנתה במכללה האקדמית תל-חי, משלבת את הידע האקדמי הנצבר עם ניסיון השטח של המועצות האזוריות בגליל המזרחי. ללימוד התיאורטי תלווה הגשת פרוייקט שיתבסס על תהליכי אמת ביישובי הרשויות.

מטרות הקורס:
הקניית ידע, מיומנויות וכלים ניהוליים ברמה אקדמית ויישומית, הנדרשים לתפקידי ניהול קהילתי, פיתוח מנהיגות קהילתית הלוקחת חלק בעיצוב וביישום חזון קהילתי ובהובלת תהליכים בקהילה המקומית והאזורית, יצירת שותפות אזורית בין השלטון המקומי, החברה האזרחית ומנהיגות הקהילה, גיבוש קבוצת עמיתים שתפתח מודלים משותפים להתמודדות עם תהליכי השינוי והאתגרים הרבים, פיתוח שיח לעיצוב כלים עדכניים נדרשים לעוסקים בניהול קהילתי במרחב הכפרי, יצירת שותפות אזורית במרחב הצפון-מזרחי בין השלטון המקומי, החברה האזרחית ומנהיגות הקהילה.

תנאי קבלה:
תואר ראשון ו/או ניסיון ניהולי.
ראיון קבלה אישי.

מרכז אקדמי:
דר' טל ישראלי

נושאי לימוד:
קהילה והתהליכים החברתיים הקשורים בה, בינוי קהילה, מנהיגות מובילה קהילה, מיומנויות וכלים לניהול ופיתוח קהילתי, ניהול כלכלי של קהילה, היבטים משפטיים בניהול קהילה, מערכות השלטון האזוריות והקהילה האזורית, ניהול פרוייקטים, דיוני עמיתים, סיורים מקצועיים ופרוייקט מסכם.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.