דירקטורים
קורס דירקטורים
בשיתוף החוג לכלכלה
דירקטורים בחברות עסקיות מייצגים את בעלי המניות בחברה מול השדרה הניהולית ואמונים על התווית דרכו ועתידו של הארגון במידה רבה. מתוקף תפקידם הם נדרשים לידע רחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, הכלכלה, החשבונאות והמשפט וזאת כדי שיוכלו לקבל החלטות המבוססות על מיומנויות גבוהות ושיקולים מקצועיים, תוך הקפדה על טוהר מידות והימנעות מניגוד עניינים.
קורס הדירקטורים נבנה בקפידה, תוך הקניית ידע תיאורטי ומעשי ובנוסף כלים יישומיים כדוגמת – קריאת דו"חות כספיים, ניהול ישיבות, ניתוחי אירועים ומפגש עם דירקטורים מובילים.מטרות הקורס:
הכשרת המשתתפים לכהן כדירקטורים או חברי ועד מנהל (עמותות), הקניית הכלים התיאורטיים והמעשיים הנדרשים לביצוע התפקיד בהצלחה.תנאי קבלה:
ניסיון בתפקיד ניהולי ו/או בעל תואר ראשון.
ראיון אישי.

מרכזת אקדמית:
גב' מרגלית שחר

נושאי לימוד:
היבטים משפטיים: חוק החברות וסוגי התאגידים השונים, חלוק התפקידים והסמכויות בין ארגנים, סמכויות הדירקטוריון, סוגי דירקטורים, עקרונות מנחים במילוי תפקיד הדירקטוריון, תגמול דירקטורים, ועדות הדירקטוריון, תפקיד היועצים החיצוניים, עסקאות בעלי עניין ותגמול בכירים, דיני עבודה בדגש על זכויות עובדים, חוק ניירות ערך.

היבטים פיננסיים: דו"חות כספיים – מושגים מרכזיים, מאזן, רווח גולמי, EBITDA ורווח נקי, פחת והפחתות, עבודת רואה החשבון והקשר עם הדירקטוריון, תקינה חשבונאית, חשיבותה והשפעתה על עבודת הדירקטוריון, הסתייגויות רואה חשבון ואזהרת "עסק חי".

היבטים ניהוליים: ניהול ישיבות דירקטוריון הלכה למעשה, סוגי מנהלים וסגנונות ניהול, אסטרטגיה עסקית ארגונית ותפקיד הדירקטוריון, בין הציבורי לעסקי – הבדלים בין סוגי הדירקטוריונים, ניתוח אירועי אמת, מפגש עם דירקטורים מובילים.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.