*M.A בפסיכולוגיה חינוכית

היום יותר מתמיד במערכות החינוכיות נשמע קולם של הפסיכולוגים החינוכיים, ובידיהם להשפיע בצורה משמעותית על התפתחות התלמיד. התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית בתל-חי מכשירה בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי ההתנהגות לפרקטיקה מעשית, בדגש על עבודה עם ילדים ונוער ובית הספר כמערכת. הלימודים כוללים התנסות אישית במסגרות חינוכיות, השתתפות בסדנאות מעשיות ובהדרכות אישיות וקבוצתיות, לצורך למידה מעשית וצבירת ניסיון. התכנית כוללת מסלול עם תזה, ומסלול עם עבודת גמר. רוצה להשתלב בעשייה החינוכית? הצעד הראשון הוא להירשם עכשיו!

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.