M.Sc במדעי המחשב

תוכנית הלימוד:

תוכנית הלימוד מציעה קורסים ממגוון נושאים במדעי המחשב. קורסי הבחירה של התוכנית נחלקים לשלוש קבוצות:

  • קבוצה א': למידה חישובית ועיבוד אותות.
  • קבוצה ב': אלגוריתמים ותוכנה.
  • קבוצה ג': תאוריה של מדעי המחשב.

רוב הקורסים הם בהיקף של 4 שעות לימוד שבועיות וערכם 3.5 נקודות זכות. בנוסף יש קורס חובה אחד, סמינר נושאים במדעי המחשב, בהיקף של 2 נקודות זכות. סטודנטים יוכלו לעשות פרוייקט מחקר ברמה של תזה בהיקף של 5 או 8 נקודות זכות.

על הסטודנט לבחור לפחות שני קורסים מכל קבוצה ולצבור בסך הכל 38 נקודות זכות.

משך הלימודים: משך הלימודים הוא שנתיים (4 סמסטרים). הלימודים יתקיימו על-פני יומיים מלאים במשך השבוע.

תנאי קבלה:

לתכנית יתקבלו בוגרי תכניות לימודים לתואר ראשון (B.Sc. או B.A.) במדעי המחשב, הנדסת תוכנה או הנדסת מחשבים, שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון ממוצע 80 לפחות. מספר מוגבל של מועמדים יוכלו להתקבל עם ממוצע ציונים של 78-80 והם יתקבלו במעמד על תנאי.

בוגרי תואר ראשון בתכניות הקרובות למדעי המחשב (מדעים מדויקים, הנדסה), העומדים בספי הציונים המפורטים לעיל, יוכלו להתקבל לתכנית במעמד "על תנאי" ויהיה עליהם להשלים קורסים כמפורט בהמשך במהלך שנת הלימודים הראשונה שלהם. משך הלימודים של סטודנטים אלה בתכנית, כולל שנת ההשלמה, יהיה שלוש שנים.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.