*M.Sc במדעי המים

המכללה האקדמית תל חי שמחה להציג מסלול חדש לתואר שני MS.c במדעי המים. תכנית חדשה זו היא מיזם משותף של המכללה, מיגל – מכון מחקר מדעי בגליל והמעבדה לחקר הכנרת. מיזם משותף זה מאפשר איגוד משאבים של טובי החוקרים/ות במדעי המים העובדים בנושאי מים ייחודיים לישראל בכלל ולגליל בפרט כגון שינוי אקלים, פיזיקה ומטאורולוגיה של שלג, הידרולוגיה של נחלים, הידרוכימיה של מעיינות ודרכי המים, הידרוגיאולוגיה של אגני היקוות, ביולוגיה וכימיה של אגנים ירוקים, טיפול בשפכי חקלאות, השקיה ודישון מיטביים ותהליכי קרקע ומים.

תכנית הלימודים

  1.  לימודי ליבה של מיומנויות במדעי המים שיכללו סטטיסטיקה למתקדמים, גיאו-סטטיסטיקה, GIS למתקדמים, שיטות נומריות למדעי המים, שיטות לחישוב מדעי מתקדם במדעי המים, וכלכלת משאבי מים.
  2.  לימודי בחירה במסלול הידרו-ביו-גיאוכימיה. הקורסים יכללו מיקרוביולוגיה של מערכות מים, אקופיזיולוגיה של הביוטה במערכות מים, הידרוכימיה למתקדמים, כימיה פיזיקלית למתקדמים, חומר אורגני מסיס במים והשפעותיו על החקלאות והסביבה, תנועת מזהמים בתווך נקבובי, מודלים בהידרולוגיה, הידרו-ביו-גיאוכימיה של אגנים ירוקים ומיקרומטאורולוגיה יישומית.
  3.  לימודי בחירה במסלול של טכנולוגיות שימוש, ניהול וטיפול במים. הקורסים יכללו טכנולוגיות בהתפלת מים, שיטות טיפול מתקדמות במים ושפכים, שיטות פיזקאליות וכימיות לטיפול במים ושפכים, טכנולוגיית לטיפול במים מהתעשייה, אקוטוקיסיקולוגיה וגישות מולקולריות לזיהוי אוכלוסיות ותהליכים בסביבה המימית, טכנולוגיות לאספקת מים עירונית, היבטים בריאותיים של מים, ניהול אגני היקוות, מודלים אקולוגיים של מערכות אקווטיות, וכלים כלכליים במדיניות המים בישראל.

מטרת התוכנית לאפשר לבוגריה להשתלב בתעשיית הקלינטק ו/או להמשך לימודים לתואר שלישי ולהשתלב כחוקרים/ות בתעשיית המים.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.